Podmienky predaja

1. Všeobecné obchodné podmienky

1. 1 Všeobecné obchodné podmienky: „Katalóg“ znamená aktuálny katalóg produktov RS (medzinárodné vydanie), vrátane tlačeného katalógu RS, web stránky RS a akýchkoľvek iných katalógov publikovaných RS, v akomkoľvek formáte; pod pojmom „Zmluva“ sa rozumie zmluva o dodávke produktov uzatvorená medzi RS a Zákazníkom; pod pojmom „Produkty“ sa rozumie tovar, ktorý dodáva RS; pod pojmom “Služby“ sa rozumejú služby, ktoré RS poskytuje.

1. 2 Všetky objednávky týkajúce sa Produktov a Služieb, ako aj všetky Zmluvy uzatvorené s RS, sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Dodávka Produktov a Služieb RS, alebo akejkoľvek Zmluvy, realizovaná na základe iných ako týchto všeobecných obchodných podmienok, je možná len v prípade, ak tomu predchádza písomný súhlas povereného prokuristu RS. RS si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky. Aktuálna verzia všeobecných obchodných podmienok sa nachádza na https://sk.rsdelivers.com/.

1. 3 Všetky popisy Produktov a Služieb uvedené v Katalógu, alebo inak sprostredkované Zákazníkovi, sú len orientačné a netvoria žiadnu súčasť Zmluvy. RS sú oprávnení kedykoľvek opraviť akékoľvek chyby v Katalógu bez akejkoľvek zodpovednosti voči Zákazníkovi.

1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na transakcie realizované v rámci Spojeného kráľovstva, nakoľko tie sa riadia osobitnými všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Objednávky

2.1 Inzercia Produktov a Služieb v Katalógu, alebo akákoľvek ponuka či kvóta vydaná RS, nie je považovaná za ponuku k prijatiu, predstavuje len pozvánku Zákazníkovi RS na vytvorenie ponuky.

2.2 Všetky objednávky, ktoré RS realizuje, musia byť v písomnej forme a môžu byť zaslané poštou, alebo elektronickými médiami aby ich RS spracovali a prijali. RS si ponecháva právo odmietnuť vstúpiť do obchodného vzťahu s akoukoľvek osobou ako aj právo odmietnuť prijať objednávku.

2.3 Zákazník je povinný pri zadávaní objednávky uviesť: skladové číslo, počet kusov podľa cenových jednotiek určených v Katalógu; kompletné inštrukcie dodávky s uvedením výberu leteckej alebo pozemnej prepravy; a krajinu konečného určenia Produktov.

3. Cena

3.1 Cena Produktov a Služieb, až na uvedené výnimky, je stanovená tak, ako je uvedená v Katalógu.

3.2 RS sú oprávnení zmeniť všetky ceny na základe oznámenia Zákazníkovi, v lehote najmenej pätnásť dní pred predpokladaným dňom doručenia Produktov. Zákazník je oprávnený, v rámci 7-dňovej lehoty od doručenia oznamu zo strany RS, zrušiť objednávku oboznámením RS; v takomto prípade ani jednej zo zmluvných strán nevyplývajú žiadne povinnosti súvisiace s týmito Produktmi a Službami.

3.3 Dodatočné náklady sú stanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pokiaľ sa zmluvné strany, v rámci Zmluvy, písomne nedohnú inak. V prípade, že sa v Zmluve spomínajú podmienky Incoterms, za právoplatnú verziu sa považuje tá, ktorá bola v platnosti v čase kedy RS prijali objednávku.

3.4 Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak v Zmluve, ceny uvedené v Katalógu sú výrobnými cenami a nie sú v nich zahrnuté náklady spojené s balením a daňou z pridanej hodnoty (DPH).

3.5 Zákazník je taktiež zodpovedný za:

(i) poplatky príslušnej Obchodnej komore alebo akékoľvek konzulárne poplatky krajiny, do ktorej sú Produkty dovážané.

3.6 V prípade dodávky Produktov alebo Služieb do iného členského štátu Európskej únie sa DPH nebude účtovať pod podmienkou, že je registračné číslo DPH vedené v záznamoch RS. Ak nie je Zákazník zaregistrovaný pre účely DPH, DPH bude účtované v štandardnej výške podľa platných nariadení. V prípade doručenia Produktov a Služieb mimo Európskej únie sa DPH bude účtovať nulovou sadzbou za predpokladu, že sa budú dodržiavať podmienky smernice o DPH č. 703.

3.7 V prípade predaja Produktov alebo Služieb vystaví RS Zákazníkovi, na základe prijatej žiadosti od Zákazníka, proforma faktúru. Pre tieto účely RS odhadne cenu a dodatočné náklady súvisiace s predajom Produktov alebo Služieb, bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto bodu 3.

4. Platobné podmienky

4.1 Pokiaľ neexistuje iná dohoda, platba prebieha nasledovne: : Faktúra (splatnosť: koniec nasledujúceho mesiaca). Cena za dopravu na územie Slovenskej republiky je 8 EUR pre štandardne zásielky o hodnote menšej než 50€. Pri objednávkach platených bankovým prevodom môžete platiť v eurách alebo v anglických librách.V takých istých menách mnôže byť vystavená aj faktúra. 

Naše bankové účty:

ÚČET V EURO
HSBC BANK PLC
SORT CODE: 40-12-76
ACCOUNT NO: 37576350
SWIFT CODE: HBUKGB4B
IBAN: GB17 HBUK40127637576350
------------------------------------------------------------------------------------
ÚČET V LIBRÁCH
HSBC Bank PLC,
SORT CODE: 40-18-12
ACCOUNT NUMBER: 91099000
SWIFT CODE: HBUKGB4B
IBAN: GB09 HBUK40181291099000

5. Dodávka

5.1 V prípade, že nie je vyslovene stanovené v Zmluve, platí nasledovné:

5.2 Termín dodania bude určený v Zmluve. V prípade, že sa zmluvné strane v Zmluve nedohodli na konkrétnych dátumoch alebo lehotách, dodávka bude realizovaná okamžite ako budú Produkty pripravené na odoslanie. Dátumy dodávky majú len orientačný charakter a RS nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky spôsobené prípadným omeškaním dodávky. Dátum dodávky nie je považovaný za rozhodujúci faktor.

5.3 Pri dohode zmluvných strán, že v danom období sa dodávka Výrobkov bude uskutočňovať po častiach, sa tieto čiastkové dodávky budú realizovať na základe individuálneho rozhodnutia RS, avšak, v prípade vhodných podmienok, berúc do úvahy Zákazníkom požadované termíny doručenia. Každé čiastkové plnenie predstavuje osobitnú Zmluvu. V každom prípade si RS ponecháva možnosť upraviť čiastkovú dodávku akýchkoľvek Produktov, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.

5.4 V prípade, že Zákazník neprevezme dodávku Výrobkov alebo neposkytne RS primerané pokyny na dodávku, RS má nárok, bez obmedzenia ostatných práv a povinností, na nasledovné:

(i) pozmeniť dodávku Výrobkov akýmikoľvek spôsobmi, podľa najlepšieho uváženia, kde Zákazník znáša riziko a náklady; alebo

(ii) zabezpečiť uskladnenie Výrobkov na náklady a riziko Zákazníka; alebo

(iii) na základe písomného oznámenia odstúpiť od Zmluvy.

6. Poškodenie pri dodávke

6.1 Ak dôjde počas prepravy, a v čase pred doručením Výrobkov Zákazníkovi, k strate alebo poškodeniu Výrobkov, RS je povinný bezplatne opraviť poškodenie alebo nahradiť stratu, za predpokladu, že:

(i) zákazník oboznámi RS so stratou alebo poškodením Výrobkov v lehote do 10. dní od doručenia Výrobkov, alebo, v prípade skoršieho termínu, v takej lehote, ktorá umožní RS zosúladiť sa s podmienkami prepravcu týkajúcich sa straty alebo poškodenia tovarov počas prepravy;

(ii) zákazník podá sťažnosť týkajúcu sa písomného oznamu RS do štrnástich dní od dodávky tovarov;

(iii) pred udalosťou ešte neprešlo riziko týkajúce sa Produktov na Zákazníka, umožňujúc vznik nároku na stratu alebo škodu; a

(iv) prepravca nedostal riadnu potvrdenku pre tieto Výrobky.

6.2 Po podaní sťažnosti Zákazník poskytne RS dostatočný priestor a umožní preskúmať relevantné Výrobky.

6.3 Zákazník nie je oprávnený odmietnuť prevziať Výrobky z iného dôvodu ako prijatého nedostatočného množstva Výrobkov.

7. Storno objednávky a úpravy

7.1 Akékoľvek storno objednávky, čiastočné storno alebo úprava objednávky bude akceptovaná len na základe písomnej dohody s RS, za podmienok, ktoré pokryjú RS vzniknuté náklady. V prípade čiastočného storna sú RS oprávnení fakturovať Zákazníkovi vzniknutý rozdiel medzi predajnou cenou za jednotku skutočne odoslaného množstva Výrobkov v porovnaní s objednaným množstvom platným v okamihu stornovania objednávky.

7.2 Ak Zákazník neposkytne informácie, ktoré RS potrebujú v súlade s platnou Zmluvou alebo ak Zákazník akýmkoľvek spôsobom oneskorí priebeh Zmluvy, RS je oprávnený vymáhať od Zákazníka akékoľvek dodatočné náklady, ktoré mu vznikli z tohto dôvodu.

8. Prechod práv

Vlastníctvo Výrobku nebude prevedené na Zákazníka do okamihu kedy neuhradí všetky splatné a existujúce dlžné sumy, bez ohľadu o aké účty sa jedná a pod podmienkou, že budú splnené nasledovné ustanovenia:

(ii) V prípade, že Zákazník mešká s pravidelnými splátkami a dlží akúkoľvek sumu RS, RS má nárok na okamžité vrátenie všetkých Výrobkov, ktoré RS predal Zákazníkovi, keďže nedošlo k prechodu vlastníckych práv na Zákazníka. Zákazník tým neodvolateľne splnomocňuje RS, zamestnancov RS a ich zástupcov k vráteniu Výrobkov a z toho titulu k vstupu na pozemok Zákazníka.

(iii) Žiadosť o vrátenie Výrobkov alebo ich skutočné prinavrátenie RS neruší Zákazníkovu povinnosť zaplatiť celú dohodnutú sumu a prevziať dodávku Výrobkov, ako aj právo RS súdiť Zákazníka o zaplatenie celej sumy.

9. Informácie o výrobkoch

9.1 RS si ponecháva právo, a to i bez predchádzajúceho upozornenia, prerušiť predaj Výrobkov alebo uskutočniť také dizajnové zmeny, ktoré sú súčasťou programu neustáleho zlepšovania alebo zlepšujú dostupnosť produktu ; k týmto zmenám môže dôjsť počas celej doby platnosti súčasného Katalógu.

9.2 Pokiaľ nie je uvedené inak, nič v Katalógu nesmie byť považované za reprezentáciu zdroja pôvodu, výroby alebo produkcie Výrobkov alebo ich akýchkoľvek častí.

10. Kalibrované produkty

Niektoré produkty z našej ponuky sú k dispozícií s kalibráciou, ktorú urobila spoločnosť RS, tieto produkty sú dostupné k dispozícií pod iným skladovým číslom RS. Táto kalibrácia zaručuje, že namerané hodnoty sú v rozsahu povolených odchýliek. Kalibračný certifikát sa z pravidla používa k potvrdeniu, že sú dodržiavané tolerancie v datasheet. Rozdiel medzi kalibráciou ISO a DAkks je nasledujúci: ISO: Sú kontrolované len 3 rôzne merané hodnoty, tzv. továrenská kalibrácia. Množstvo spoločností už ponúka výrobky s kalibráciou ISO ako štandard dodania. DAkks: Je kontrolovaných 10 nameraných hodnôt a nepresnosť merania je presne stanovená. Kalibráciu vykonáva špeciálne schválené laboratórium. Takže kalibrácia DAkks je komplexnejšia.

11. Záruka

11.1 Výrobkov: RS garantuje, že v prípade, ak výrobok je kazový, RS nahradí alebo opraví Výrobok alebo vráti kúpnu cenu. Táto záruka sa vzťahuje na písomné reklamácie, ktoré RS príjme počas 12. mesiacov od skutočného dátumu odoslania alebo obdobne dlhej lehoty, ktorá platí pri určitých Výrobkov definovaných RS a písomne špecifikovaných.

11.2 Služieb: RS garantuje, že v prípade, že je akákoľvek Služba nedostatočná, môže, podľa svojho uváženia, nahradiť Službu, alebo zdarma poskytnúť Zákazníkovi určitý Výrobok ako náhradu za nedostatočne fungujúcu Službu. Táto záruka sa vzťahuje na reklamácie podané RS písomnou formou v lehote do 12. mesiacov od fakturačného dátumu, alebo takého obdobia, ktoré RS stanovuje pre určité špecifické Výrobky.

11.3 Tieto záruky sa nevzťahujú na vady, ktoré vzniknú dôsledkom nesprávneho použitia výrobkov, nedodržania pokynov návodu na použitie Výrobkov, alebo akýchkoľvek opráv a zásahov bez predchádzajúceho súhlasu RS. Zákazník je povinný Výrobky vrátiť alebo zlikvidovať, prípadne pripraviť k vyzdvihnutie len podľa stanovených pokynov RS. Pri vrátení musia byť výrobky dôkladne zabalené a, v prípade potreby, vrátené v súlade s konkrétnymi pokynmi, ktoré boli v čase dodávky tovaru poskytnuté Zákazníkovi zo strany RS.

11.4 Vrátené Výrobky alebo ich časti musia obsahovať sprievodku s uvedením čísla pôvodnej faktúry daného Výrobku, popisu vady na reklamovanom Výrobku, ako aj ďalšie informácie, ktoré, ak vôbec, RS v čase dodávky stanovili. V prípade, že Zákazník vráti Výrobky v rozpore s týmito uvedenými záručnými podmienkami, RS je oprávnený odmietnuť prevziať tieto Výrobky a vrátiť ich Zákazníkovi na jeho vlastné náklady.

11.5 Akékoľvek Výrobky alebo časti výrobkov, ktoré RS na vlastné náklady vymenili, sa stávajú majetkom RS. Vlastnícke právo vymeneného Výrobku prejde na Zákazníka pri doručení, a záručná lehota náhradného Výrobku sa bude počítať od dátumu odoslania chybného Výrobku.

11.6 Vyššie stanovené opatrenia sú považované za výhradnú zodpovednosť RS a Zákazníkovou výhradnou náhradou za akékoľvek porušenie záruky. Pokiaľ nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach predaja stanovené inak, všetky navrhované záruky a podmienky (či už zákonné alebo ostatné) sú vyňaté zákonom v maximálne povolenom limitu. RS nebude niesť žiadnu zodpovednosť voči Zákazníkovi za žiadnu stratu akéhokoľvek druhu, ktorá vznikne dôsledkom porušenia stanovených záruk a podmienok (zákonných alebo ostatných) alebo porušenia akejkoľvek povinnosti akéhokoľvek druhu uloženým RS pri výkone zákona. Zákazník berie na vedomie, že on sám je zodpovedný za to, aby Produkty a Služby, ktoré si objedná, sú spôsobilé a vhodné na účely, ktoré s nim zamýšľa.

12. Vylúčenie zodpovednosti

12.1 Na RS sa nevzťahuje žiadna zodpovednosť za škodu, stratu alebo výdavky vyplývajúce z neschopnosti poradiť alebo poskytnúť správne informácie alebo z poskytnutie nesprávnej informácie či rady (vrátane, a bez obmedzenia, rád alebo informácií poskytnutých, alebo neposkytnutých prostredníctvom technického informačného prostriedku RS) či už z dôsledku nedbanlivosti alebo zo strany ich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov.

12.2 Pokiaľ nie je vyslovene stanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, v žiadnom prípade nepredstavuje porušenie akýchkoľvek stanovených alebo implicitných podmienok tejto Zmluvy, alebo akejkoľvek objednávky prijatej RS, alebo iné povinnosti akéhokoľvek druhu uložené RS zákonom vzniknutých alebo súvisiacich so Zmluvou alebo objednávkou, alebo v súvislosti s akoukoľvek vadou Výrobkov alebo Služieb, vznik zodpovednosti za:

(i) akúkoľvek stratu alebo škodu, či už priamu alebo nepriamu, spôsobenú Zákazníkom, jeho zamestnancami, zástupcami alebo tretími stranami, bez ohľadu na to či strata alebo škoda mohla byť zapríčinená nesprávnou manipuláciou alebo zanedbaním zo strany RS, ich zamestnancami, zástupcami alebo predstaviteľmi akejkoľvek osoby konajúcej v mene RS; alebo

(ii) náhradu škody, stratu obratu, stratu ziskov alebo očakávaných budúcich obchodných príležitostí, poškodenie dobrého mena alebo dobrej povesti, stratu objednávky alebo zmluvy alebo akékoľvek následné či nepriame straty vzniknuté z akejkoľvek príčiny.

12.3 Zodpovednosť RS (ak existuje) voči Zákazníkovi za porušenie výslovných alebo implicitných podmienok tejto Zmluvy, alebo akejkoľvek prijatej objednávky RS; alebo inej povinnosti akéhokoľvek charakteru uloženému RS zákonom vzniknutým alebo súvisiacim so Zmluvou alebo objednávkou; alebo v súvislosti s akoukoľvek vadou Výrobkov alebo Služieb, je limitovaná sumou rovnajúcou sa cene Výrobkov, ktoré Zákazník zaplatil RS na základe tejto Zmluvy.

12.4 Výrobky, ktoré predáva RS, nie sú odporúčané ani povolené na použitie pri podpore života, chirurgickej implantácii, jadrových alebo leteckých aplikácií, alebo pre akékoľvek využitie alebo použitie, kde zlyhanie jedného komponentu môže spôsobiť značné škody osobám alebo majetku.

13 Vrátenie Výrobkov

Zákazník môže vrátiť Výrobky RS a získať dobropis alebo refundáciu len na základe týchto podmienok:

(i) Zákazník môže vrátiť Výrobok RS a získať dobropis alebo refundáciu len s predchádzajúcim súhlasom RS.

(ii) Výrobky musia byť odoslané spať do RS v lehote do tridsiatich dní od dátumu fakturácie. Výrobky musia byť vrátené RS v pôvodnom stave, balení a v takých podmienkach, ktoré umožňujú ich okamžitý predaj ďalšej osobe.

(iii) V prípade, že sú v tomto Katalógu uvedené špecifické inštrukcie alebo sa inštrukcie týkajú vrátenia daného Výrobku do RS, pri vrátení tohto Výrobku je Zákazník povinný splniť všetky tieto inštrukcie.

(iv) RS poskytuje dobropis fakturovanej ceny Výrobkov. Ak je balenie Výrobku neotvorené, RS si účtuje manipulačný poplatok dvadsať percent zo sumy uvedenej na faktúre (avšak minimálne £2). Vyšší poplatok môže byť účtovaný v prípade, že balenie je otvorené.

(v) Všetky náklady a riziká spojené s vrátením Výrobkov na seba preberá Zákazník.

(vi) Vezmite prosím na vedomie, že na nasledujúce produkty a skupiny produktov sa nevzťahujú zásady vrátenia produktov, takže tieto produkty sa nedajú vrátiť: kalibrované výrobky* software produkty dodané mimo ponuky (NCO) osvetlovacie zariadenia výrobky z globálneho/rozšíreného sortimentu (skladové číslo RS začínajúce 250- a 255-) nebezpečné výrobky

14. Ukončenie

Bez obmedzenia ostatných RS práv a opatrení platí, že ak Zákazník poruší akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ustanovenie Zmluvy; alebo je v konkurze alebo bolo na neho podané rozhodnutie o vyhlásení konkurzu; alebo je vymenovaný vyhlasovateľ alebo správca konkurzu na časť alebo celý jeho majetok alebo záväzky; alebo podal žiadosť; alebo bolo schválené uznesenie o jeho zrušení; alebo, podľa názoru RS je neschopný platiť svoje záväzky v stanovenom čase, v takom prípade:

(i) cena a všetky ostatné splatné sumy súvisiace s už dodanými Výrobkami alebo Službami Zákazníkovi sa stanú okamžite platnými a splatnými; a

(ii) RS môže s okamžitou platnosťou ukončiť všetky alebo ľubovoľné časti všetkých alebo niektorých Zmlúv a/alebo pozastaviť alebo zrušiť všetky dodávky s nimi súvisiace.

15. Dodržiavanie zákonov

15.1 Zákazník je povinný dodržiavať všetky platné zákony, predpisy a požiadavky súvisiace s Výrobkami a predajom, značením a skladovaním v súdnom obvode, v ktorom sa Zákazník alebo Výrobky nachádzajú, a je povinný odškodniť RS proti akýmkoľvek činnostiam, žalobám, nákladom, požiadavkám a výdavkom, ktoré RS vznikli alebo ich RS musí niesť ako dôsledok porušenia tohto paragrafu 14.1 Zákazníkom.

15.2 Zákazník nesmie vedome predať Výrobky kupujúcemu, či inej osobe, ktorá by dodávala Výrobky takej osobe, ktorá je na zamietacom zozname Spojených štátov amerických, alebo iných embárg či sankcií. Zákazník je povinný splniť všetky relevantné exportné kontroly ako aj všetky relevantné nariadenia RS platné v danom čase (v prípade rozporu medzi týmito dvoma nariadeniami, exportné nariadenia prevládajú). Zákazník prehlasuje, že pri exporte Výrobkov do iných krajín alebo súdnych obvodov, je výslovne jeho zodpovednosť zabezpečiť splnenie všetkých platných zákonov a nariadení. Zákazník odškodní RS za všetky činnosti, žiadosti, náklady, nároky a výdavky vzniknuté alebo vyplývajúce pre RS v prípade, že Zákazník poruší odstavec 15.2.

16 Duševné vlastníctvo

Zákazník berie na vedomie, že RS je vlastníkom autorských práv v Katalógu, a že celá alebo čiastočná reprodukcia, bez predchádzajúceho písomného súhlasu RS, je zakázaná.

17. Proti úplatkárske nariadenie

17.1 Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky relevantné zákony, nariadenia a predpisy proti úplatkárstvu ako aj proti korupčné zákony, zahŕňajúc, bez obmedzení, Zákon proti úplatkárstvu z roku 2010 (Príslušné požiadavky). Zároveň je povinný zabezpečiť aby nielen on sám, ale i touto Zmluvou zainteresované osoby, i osoby poskytujúce tovary a služby v spojení s touto zmluvou, splnili nasledovné:

(i) nenavádzať (priamo či nepriamo) žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo subdodávateľa RS k priestupku alebo udeliť akékoľvek výhody Dodávateľovi, zdržať sa alebo strániť sa akejkoľvek činnosti ako výsledku za prijatý dar, peniaze alebo ostatné výhody;

(ii) nevykonať alebo zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by spôsobila alebo naviedla RS k porušeniu akýchkoľvek Príslušných požiadaviek Zákona proti úplatkárstvu;

(iii) bezodkladne ohlásiť RS akúkoľvek žiadosť alebo dopyt po neopodstatnených finančných alebo iných výhodách akéhokoľvek druhu, v súvislosti s Dodávateľom a výkonom tejto zmluvy;

(iv) mať a dodržiavať, počas celej platnosti zmluvy, svoje vlastné nariadenia a postupy, vrátane, ale nie výhradne, adekvátnych postupov k zabezpečeniu dodržiavania Príslušných požiadaviek Zákona proti úplatkárstvu a promptne dodať kópie alebo poskytnúť prístup k týmto nariadeniam na základe žiadosti RS.

17.2 Dodávateľ je oboznámený s tým, že zamestnancom RS nie je povolené:

(i) prijímať dary vyššej ako symbolickej hodnoty, pôžičky, neprimerane nákladné zábavné zariadenia alebo iné neprimerané láskavostí od spoločností alebo jednotlivcov, ktorí obchodujú s RS alebo sa o to uchádzajú;

(ii) žiadať dary alebo láskavostí od spoločností alebo jednotlivcov, ktorí obchodujú s RS alebo sa o to uchádzajú.

17.3 Zábavné zariadenia sú prijateľné len vtedy, ak majú opodstatnený obchodný účel. Zariadenie by malo byť primeraného charakteru, takého, ktorý môžu zamestnanci, zástupcovia alebo dodávatelia primerane odplatiť.

17.4 Finančné obmedzenia darov a zábavných zariadení sú obsiahnuté v Nariadení RS proti úplatkárstvu; podrobné informácie sú dostupné na vyžiadanie.

17.5 Akékoľvek porušenie odstavca 16 predstavuje materiálne porušenie tejto zmluvy a nie je možné to napraviť.

18. Vyššia moc

Za porušenie Zmluvy zo strany RS voči Zákazníkovi sa nepovažuje ak dôjde k omeškaniu vo výkone, alebo nesplneniu výkonu a povinností vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok z titulu, že omeškanie alebo nesplnenie bolo spôsobené, alebo je výsledkom, skutočností alebo okolností nad rámec bežnej právomoci RS alebo ich neschopnosti zabezpečiť služby, materiály alebo časti potrebné k výkonu Zmluvy inak, ako zvýšením cien. Za týchto podmienok má RS výhradnú možnosť odložiť výkon, alebo zrušiť celú alebo istú časť Zmluvy bez záväzkov voči Zákazníkovi. Najmä v prípade, ak RS vynaloží dostatočné úsilie opätovne doručiť tovar v čase stanovenom RS, RS nebude brané na zodpovednosť za žiadne omeškanie doručenia týchto objednávok.

19. Oznamy

Akékoľvek oznamy uskutočnené medzi zmluvnými stranami budú vyhotovené písomnou formou a doručené na adresu prijímateľa (sporadicky avizované), kedy sa za prijaté bude považovať osobné doručenie (vrátane kuriéra), kedy sa za prijaté bude považovať okamih doručenia zásielky; leteckou poštou, kedy sa za prijaté bude považovať na 7. pracovný deň od odoslania pošty. Všetky oznamy budú vykonané v slovenskom alebo anglickom jazyku.

20. Rozhodné právo

Táto Zmluva sa riadi a bude vykladať v súlade s anglickým právom. Zákazník sa podrobuje výhradnej súdnej právomoci Najvyššieho súdu Anglicka a súhlasí s tým, že súdne konanie proti RS sa musí podávať iba na Najvyššom súde Anglicka. RS môže začať súdne konanie proti Zákazníkovi na ktoromkoľvek súde v príslušnej súdnom obvode.

21. Ochrana osobných údajov

21.1 RS je súčasťou medzinárodnej Skupiny spoločností vo vlastníctve spoločnosti Electrocomponents plc a je registrovaný ako správca údajov v súlade so Zákonom o ochrane údajov. Každý člen tejto Skupiny môže uchovávať a používať osobné údaje Zákazníka a jeho zamestnancov za účelom poskytovania služieb Zákazníkovi. RS je takisto oprávnený, v prípade potreby, zverejniť údaje Zákazníka a jeho zamestnancov organizáciám pracujúcich kdekoľvek na svete v mene RS (napríklad úrady podávajúce informácie o úverovej schopnosti klientov, zasielacie domy a telefónne centrá).

21.2 RS môže zasielať Zákazníkovi a jeho zamestnancom podrobné informácie o ostatných produktoch a službách, ktoré Skupina ponúka a môže Zákazníka zaujímať. V prípade, že si Zákazník, alebo jeho zamestnanci neželajú dostávať bližšie informácie o týchto ponukách, môžu kontaktovať Marketingové oddelenie RS a to buď písomne na PO Box 99, Birchington Road, Corby, Northants, NN17 9RS, England, telefonicky na +421 232 786 079 alebo emailom na info.sk@rs-components.com.

21.3 Zákazník si je vedomý a súhlasí, že RS môže prezradiť meno Zákazníka určitým dodávateľom RS za účelom prieskumu trhu a provízií.

RS Components Ltd , Birchington Road, Weldon, Corby, Northamptonshire NN17 9RS, UK Registračné číslo: 1002091