Vyhlásenie k epidémii

koronavírusom

Vyhlásenie k epidémii koronavírusom & časté otázky

Aktuálne informácie pre zákazníkov o koronavíruse: 22. apríla 2020

Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID-19) nepretržite monitorujeme celosvetový vývoj spojený s touto nákazou a podnikáme nevyhnutné kroky v súlade s pokynmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a vlád v jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobíme. 

Stanovili sme si tri jasné ciele: 

1. Chrániť zdravie a blaho našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a komunít.

2. Zachovať spoľahlivé poskytovanie služieb našim zákazníkom.

3. Podporiť našich zákazníkov v úsilí prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam.

Disponujeme stabilnou, odolnou a flexibilnou globálnou infraštruktúrou a v závislosti od vývoja situácie neustále aktualizujeme existujúce plány na zabezpečenie kontinuity obchodnej činnosti. Ďalej uvádzame prehľad krokov, ktoré sme doposiaľ podnikli: 

Správa závažných udalostí

Vytvorili sme špecializovaný tím krízového riadenia, ktorého úlohou je monitorovať a riadiť naše reakcie na rýchlo sa meniacu situáciu. Tento tím pozostáva z predstaviteľov vyššieho vedenia a odborníkov z ďalších oblastí. 

Ochrana našich pracovísk

Minimalizujeme prítomnosť externých návštevníkov na našich pracoviskách. Žiadame našich zákazníkov a dodávateľov, aby nás v tejto snahe podporili. 

Na všetkých našich trhoch sme otestovali funkčnosť informačných technológií a sme presvedčení, že sme prijali všetky náležité opatrenia, aby bola v prípade potreby umožnená práca z domu. 

Pokiaľ ide o naše distribučné centrá, máme vybudovanú globálnu distribučnú sieť centier v Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Taliansku, Juhoafrickej republike, Severnej Amerike, Austrálii, Hongkongu, Číne a Japonsku. Vďaka tomu dokážeme dodávateľský reťazec flexibilne prispôsobiť. Prijímame všetky praktické opatrenia potrebné na zachovanie bežnej prevádzky. 

Zachovanie poskytovania služieb

Naša rozsiahla, odolná a flexibilná globálna infraštruktúra vytvára priaznivé podmienky na to, aby sme sa dokázali rýchlo prispôsobiť a zabezpečiť tak nepretržité poskytovanie služieb zákazníkom. 

Vďaka našim distribučným kapacitám a značnému objemu naskladneného tovaru naprieč celou sieťou dokážeme zabezpečiť presmerovanie potrebných zásielok.

Vzhľadom na technologicky zdatný charakter našej spoločnosti sme presvedčení, že aj v prípade komunikácie našich zákazníkov a zamestnancov na diaľku dokážeme dodávky realizovať aj naďalej. 

Prirodzene, sme svedkami zvýšeného dopytu po osobných ochranných prostriedkoch z kategórie produktov, ktoré sú v prípade tohto vírusu kľúčové. Na celom trhu je nedostatok rúšok a s týmto problémom samozrejme zápasíme aj my. S cieľom zaistiť zákazníkom nepretržité dodávky momentálne investujeme do vytvorenia ďalších skladových zásob týchto typov produktov, zabezpečenie ktorých však môže trvať dlhší čas.

Predchádzanie šíreniu nákazy

Monitorujeme všetky veľké podujatia a výstavy, ktorých sa máme zúčastniť, a podnikáme všetky potrebné kroky zamerané v prvom rade na bezpečnosť. 

Prostredníctvom pokynov sme našich zamestnancov poučili o pravidelnom umývaní rúk.

Vytvorili sme jednoznačné postupy pre prípad, že by sa niektorí z našich zamestnancov vrátili z rizikovej oblasti, dostali sa do kontaktu s osobou s potvrdeným koronavírusom alebo vykazovali jeho príznaky. 

Prijali sme potrebné opatrenia na minimalizáciu prípadného ohrozenia našich zamestnancov v distribučných centrách, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri zapĺňaní regálov a vybavovaní objednávok našich klientov. 

Cestovanie a práca na diaľku

Pozastavili sme všetky medzinárodné cesty, pokiaľ nie sú absolútne nevyhnutné. 

Okrem toho sa snažíme zamedziť všetkým tuzemským pracovným cestám a žiadame našich zamestnancov, aby uprednostnili komunikáciu prostredníctvom technológií, pokiaľ je to možné. 

Takisto odporúčame zrušiť všetky interné schôdze, ktoré nie sú nevyhnutné a kvôli ktorým by ľudia museli cestovať. 

Rozhodnutia týkajúce sa práce z domu budeme prijímať v súlade s vládnymi odporúčaniami pre jednotlivé krajiny a oblasti. Pomocou rozsiahleho testovania sme už overili, že v prípade potreby dokážeme prejsť na formu práce na diaľku. 

Ďalšie opatrenia, ktoré sme zaviedli na ochranu našich zamestnancov:

Pracovníci, ktorí musia byť na pracovisku majú rozdelené smeny a tým je minimalizovaný kontakt

V distribučných centrách sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na ruky, antibakteriálne servítky v ďalej videa ukazujúci, ako správne • dezinfikovať

Zamestnanci sú pri vstupe a výstupe z budov informovanie o nutnosti dezinfekcia rúk čo je kontrolované bezpečnostnými tímy

Upratovanie je rozšírený o pravidelné čistenie častých kontaktných bodov

Tímy "zdravie a bezpečnosť" a "vedenie", čím sledujeme posilnenie sociálnej dištancovanie a dodržiavanie vzdialenosti 2 metre

Zmena usporiadania pracovných plôch. Tam, kde sa nám to nepodarilo, sme zmenili naše procesy tak, aby sa zamestnanci pri • pracovnom miesta striedali

Poskytovanie dodatočných OOPP všetkým zamestnancom na pracovisku

Obmedzený prístup do distribučných centier pre všetky ostatné zamestnancov, dodávateľov / návštevníkov a znemožnenie vstupu • vodičom dodávok prichádzajúcim do našich priestorov

Poskytovanie prvej psychologickej pomoci s cieľom poskytnúť emočnú podporu v prípade potreby a zároveň povzbudiť a podporiť • zraniteľné osoby, aby sa izolovali

 • Naša "BOZP tímy" monitorujú miestne a globálnísituaci a vydávame pravidelné reporty


Časté otázky

Otázka: Máte skladom tvárové masky?

Odpoveď: Dopyt po maskách je bezprecendentní a v súčasnej dobe nemáme skladové zásoby. Spolupracujeme s našimi dodávateľmi, aby sme sa pokúsili zabezpečiť ďalšie zásoby. Akonáhle budú k dispozícii, pustíme ich do predaja.


Otázka: Aké sú vaše skladové zásoby u ďalších osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP)?

Odpoveď: Výrazne investujeme do tých produktov OOPP, u ktorých dochádza k výrazne vyššiemu dopytu ako obvykle. Medzi ne patria zástery, jednorazové rukavice, čističe rúk a mydlá, utierky na ruky, viacúčelové utierky, kombinézy, opakovane použiteľné respirátory, príslušenstvo pre opakovane použiteľné respirátory a ochranné okuliare.


Otázka: Máte skladom filamenty pre 3D tlač?

Odpoveď: Áno, filamenty a doplnky pre 3D tlač máme skladom a teda môžeme podporiť spoločnosti a inžinierov, ktorí projektujú a vyrábajú OOPP pomocou 3D technológie.


Otázka: A čo širšia skladová dostupnosť, predvídate akékoľvek problémy?

Odpoveď: Máme dobrý stav zásob. Sme v kontakte so všetkými našimi dodávateľmi, aby sme potvrdili dostupnosť zásob a sme si istí, že sme v súčasnosti v silnej pozícii.


Otázka: Dávate prednosť zásobovaniu postihnutých regiónov?

Odpoveď: Vidíme výrazný nárast dopytu po výrobkoch ako sú masky na tvár, gél na ruky a ďalšie osobné ochranné prostriedky. Pracujeme s našimi dodávateľskými partnermi a robíme všetko pre to, aby sme udržali dobrú úroveň zásob. Uprednostňujeme prideľovanie tvárových masiek našim zamestnancom a zákazníkom v v postihnutých regiónoch, aby sme sa mohli podieľať na pomoci tým, u ktorých je situácia najvážnejšia. 


Otázka: Predstavujú výrobky pochádzajúce z inných krajín riziko kontaminácie?

Odpoveď: Nie. Ľudia, ktorí dostávajú naše balíčky nie sú vystavení riziku nákazy koronavírusom. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej správe uviedla, že koronavírus na takých objektoch, ako sú listy alebo balíky, neprežijú dlho. Čakáme na ďalšie pokyny v tomto smere a podľa toho budeme aktualizovať poskytované informácie. 


Otázka: Zostávajú Vaša distribučné centrá otvorená?

Odpoveď: Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a zákazníkov je našou prioritou číslo jedna a jadrom všetkého, čo v RS robíme. Veľa našich zákazníkov sa nachádza v kritických odvetviach, ako je verejný sektor (vrátane zdravotníctva), výroba potravín a nápojov, energie a verejné služby. Hráme zásadnú úlohu v dodávateľských reťazcoch týchto zákazníkov, vrátane poskytovania osobných ochranných prostriedkov (OOPP) ak to zásoby umožňujú. Mnoho našich zamestnancov, najmä tí, ktorí pracujú v našich distribučných centrách, plní dôležitú úlohu pri udržiavaní toku týchto základných dodávok. Aj keď naďalej podporujeme tieto dôležité organizácie, riadime sa odporúčaniami a nariadeniami miestnych vlád, hygyenických staníc a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).


Otázka: Ako RS podporuje miestnych obyvateľov a vládu v čase trvania tejto krízy?

Odpoveď: Veľa našich zákazníkov sa nachádza v kritických odvetviach, ako je verejný sektor (vrátane zdravotníctva), výroba potravín a nápojov, energie a verejné služby. Hráme zásadnú úlohu v dodávateľských reťazcoch týchto zákazníků.Obdrželi sme už mnoho žiadostí od zákazníkov, ktorí poskytujú základné služby (výrobcovia potravín, zdravotnícki dodávatelia a poskytovatelia verejných služieb) ktorí nás žiadajú o uistenie, že môžeme pokračovať v dodávkach. 


Otázka: Uprednostňujete vybavovanie objednávok od zdravotníckych zariadení?

Odpoveď: Áno, s vypuknutím pandémie koronavírusy (COVID-19) sme začali uprednostňovať odbavovanie objednávok zákazníkov v lekárskom a zdravotníckom sektore. 


Otázka: Zmenila sa pracovná doba Vášho klientského servisu?

Odpoveď: Nie, pracovná doba zostala nezmenená a klientsky servis je Vám k dispozícii medzi 8 a 17 hodinou od pondelka do piatku. Môžete nás kontaktovať štandardne pomocou telefonicky a e-mailom. Objednávky cez e-shop prijímame nepretržite.

Tvrdo pracujeme na tom, aby sme počas pandémie COVID-19 poskytovali vynikajúce služby a podporovali našich zákazníkov, ktorí poskytujú základné služby.