Vyhlásenie k epidémii

koronavírusom

Vyhlásenie k epidémii koronavírusom & časté otázky

Aktuálne informácie pre zákazníkov o koronavíruse: 13. marca 2020

Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID-19) nepretržite monitorujeme celosvetový vývoj spojený s touto nákazou a podnikáme nevyhnutné kroky v súlade s pokynmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a vlád v jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobíme. 

Stanovili sme si tri jasné ciele: 

1. Chrániť zdravie a blaho našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a komunít.

2. Zachovať spoľahlivé poskytovanie služieb našim zákazníkom.

3. Podporiť našich zákazníkov v úsilí prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam.

Disponujeme stabilnou, odolnou a flexibilnou globálnou infraštruktúrou a v závislosti od vývoja situácie neustále aktualizujeme existujúce plány na zabezpečenie kontinuity obchodnej činnosti. Ďalej uvádzame prehľad krokov, ktoré sme doposiaľ podnikli: 

Správa závažných udalostí

Vytvorili sme špecializovaný tím krízového riadenia, ktorého úlohou je monitorovať a riadiť naše reakcie na rýchlo sa meniacu situáciu. Tento tím pozostáva z predstaviteľov vyššieho vedenia a odborníkov z ďalších oblastí. 

Ochrana našich pracovísk

Minimalizujeme prítomnosť externých návštevníkov na našich pracoviskách. Žiadame našich zákazníkov a dodávateľov, aby nás v tejto snahe podporili. 

Na všetkých našich trhoch sme otestovali funkčnosť informačných technológií a sme presvedčení, že sme prijali všetky náležité opatrenia, aby bola v prípade potreby umožnená práca z domu. 

Pokiaľ ide o naše distribučné centrá, máme vybudovanú globálnu distribučnú sieť centier v Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Taliansku, Juhoafrickej republike, Severnej Amerike, Austrálii, Hongkongu, Číne a Japonsku. Vďaka tomu dokážeme dodávateľský reťazec flexibilne prispôsobiť. Prijímame všetky praktické opatrenia potrebné na zachovanie bežnej prevádzky. 

Zachovanie poskytovania služieb

Naša rozsiahla, odolná a flexibilná globálna infraštruktúra vytvára priaznivé podmienky na to, aby sme sa dokázali rýchlo prispôsobiť a zabezpečiť tak nepretržité poskytovanie služieb zákazníkom. 

Vďaka našim distribučným kapacitám a značnému objemu naskladneného tovaru naprieč celou sieťou dokážeme zabezpečiť presmerovanie potrebných zásielok.

Vzhľadom na technologicky zdatný charakter našej spoločnosti sme presvedčení, že aj v prípade komunikácie našich zákazníkov a zamestnancov na diaľku dokážeme dodávky realizovať aj naďalej. 

Prirodzene, sme svedkami zvýšeného dopytu po osobných ochranných prostriedkoch z kategórie produktov, ktoré sú v prípade tohto vírusu kľúčové. Na celom trhu je nedostatok rúšok a s týmto problémom samozrejme zápasíme aj my. S cieľom zaistiť zákazníkom nepretržité dodávky momentálne investujeme do vytvorenia ďalších skladových zásob týchto typov produktov, zabezpečenie ktorých však môže trvať dlhší čas.

Predchádzanie šíreniu nákazy

Monitorujeme všetky veľké podujatia a výstavy, ktorých sa máme zúčastniť, a podnikáme všetky potrebné kroky zamerané v prvom rade na bezpečnosť. 

Prostredníctvom pokynov sme našich zamestnancov poučili o pravidelnom umývaní rúk.

Vytvorili sme jednoznačné postupy pre prípad, že by sa niektorí z našich zamestnancov vrátili z rizikovej oblasti, dostali sa do kontaktu s osobou s potvrdeným koronavírusom alebo vykazovali jeho príznaky. 

Prijali sme potrebné opatrenia na minimalizáciu prípadného ohrozenia našich zamestnancov v distribučných centrách, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri zapĺňaní regálov a vybavovaní objednávok našich klientov. 

Cestovanie a práca na diaľku

Pozastavili sme všetky medzinárodné cesty, pokiaľ nie sú absolútne nevyhnutné. 

Okrem toho sa snažíme zamedziť všetkým tuzemským pracovným cestám a žiadame našich zamestnancov, aby uprednostnili komunikáciu prostredníctvom technológií, pokiaľ je to možné. 

Takisto odporúčame zrušiť všetky interné schôdze, ktoré nie sú nevyhnutné a kvôli ktorým by ľudia museli cestovať. 

Rozhodnutia týkajúce sa práce z domu budeme prijímať v súlade s vládnymi odporúčaniami pre jednotlivé krajiny a oblasti. Pomocou rozsiahleho testovania sme už overili, že v prípade potreby dokážeme prejsť na formu práce na diaľku. 


Časté otázky

Otázka: Máte skladom tvárové masky?

Odpoveď: Dopyt po maskách je bezprecendentní a v súčasnej dobe nemáme skladové zásoby. Spolupracujeme s našimi dodávateľmi, aby sme sa pokúsili zabezpečiť ďalšie zásoby. Akonáhle budú k dispozícii, pustíme ich do predaja.


Otázka: Aké sú vaše skladové zásoby u ďalších osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP)?

Odpoveď: Výrazne investujeme do tých produktov OOPP, u ktorých dochádza k výrazne vyššiemu dopytu ako obvykle. Medzi ne patria zástery, jednorazové rukavice, čističe rúk a mydlá, utierky na ruky, viacúčelové utierky, kombinézy, opakovane použiteľné respirátory, príslušenstvo pre opakovane použiteľné respirátory a ochranné okuliare.


Otázka: A čo širšia skladová dostupnosť, predvídate akékoľvek problémy?

Odpoveď: Máme dobrý stav zásob. Sme v kontakte so všetkými našimi dodávateľmi, aby sme potvrdili dostupnosť zásob a sme si istí, že sme v súčasnosti v silnej pozícii.


Otázka: Dávate prednosť zásobovaniu postihnutých regiónov?

Odpoveď: Vidíme výrazný nárast dopytu po výrobkoch ako sú masky na tvár, gél na ruky a ďalšie osobné ochranné prostriedky. Pracujeme s našimi dodávateľskými partnermi a robíme všetko pre to, aby sme udržali dobrú úroveň zásob. Uprednostňujeme prideľovanie tvárových masiek našim zamestnancom a zákazníkom v v postihnutých regiónoch, aby sme sa mohli podieľať na pomoci tým, u ktorých je situácia najvážnejšia. 


Otázka: Predstavujú výrobky pochádzajúce z Ázie riziko kontaminácie?

Odpoveď: Nie. Ľudia, ktorí dostávajú balíčky z Číny, nie sú vystavení riziku nákazy koronavírusom. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej správe uviedla, že koronavírus na takých objektoch, ako sú listy alebo balíky, neprežijú dlho. Čakáme na ďalšie pokyny v tomto smere a podľa toho budeme aktualizovať poskytované informácie.