Súlad definície

Ako distribútor RS sa opiera o súlad informácií poskytnutých dodávateľmi.

Prijali sme všetky primerané kroky, aby potvrdili štatút výrobkov, ktoré sú uvedené na našich webových stránkach nasledovne

Kompatibilný so smernicou RoHS


  • dodávatelia tohto produktu uviedli, že neobsahuje žiadne obmedzované látly v koncentráciách a aplikácie zakázané smernicou RoHS a (komponentov)
  • výrobok je vytvorený na vyššie teploty požadované pre bezolovné spájky


Non-kompatibilný so smernicou RoHS

  • dodávatelia tohto produktu uviedli, že obsahuje jeden alebo viac obmedzených látok v koncentráciách nad povolené množstvo podľa smernice o RoHS
Vybrané RoHS

  • dodávateľ tejto zložky uviedol, že nie je určený pre použitie v rámci jednej obmedzenej RoHS produktových kategórií
RoHS Predmetom vyšetrovania

  • výrobky, ktoré sú známe byť postihnuté RoHS predpismi, pre ktoré je aktívna kontrola stavu výrobku RoHS