Často kladené otázky
 1. Ako sa vyhlásenie o zhode preukazuje/je preukázané?
 2. Čo je Smernica RoHS?
 3. Kde sú obmedzené látky nájdené?
 4. Aká je definícia ele

 Ako môže byť vyhlásenie o zhode sa demonštrované/ preukázané?

Smernica RoHS obmedzuje používanie šiestich látok, ale neurčuje ako výrobcom vyhovieť alebo požiadavky pre dohľad nad trhom; tie budú špecifikované vo vnútroštátnych právnych predpisoch.
Dvomi hlavnými princípmi smernice sú:
 • Products "placed on the market" after 1st July 2006 will be presumed to comply with RoHS. This "self declaration" is consistent with a number of other EU Directives (e.g. those requiring the CE mark). The authorities in each member state will introduce their own surveillance regime and conduct checks where appropriate.
 • Producers will be expected to be able to demonstrate that they have shown "due diligence" in ensuring that their products are RoHS compliant. This principle has been used for other legislation, but it is unclear what "due diligence" actually means.
The requirements of "due diligence" may vary between countries and also between products. There are a number of potential methods of demonstrating due diligence; the following steps may be helpful in defining a suitable method:
 • Does my product need to comply?
 • If so, contact component / material suppliers to obtain compliance declarations (unfortunately there is no agreed standard for these)
 • Identify any part number changes and update purchasing systems
 • Retain compliance declarations in a "technical file"
 • Am I confident in the information provided?
 • Undertake a risk analysis to determine the level of confidence
 • How likely is the product to contain any of the restricted substances?
 • Is compliance indicated on paperwork and / or product packaging?
 • Has the manufacturer or another party in the supply chain provided the compliance information?
 • Has previous information been reliable?
 • Is this product part of a range / family which is already compliant?
 • If changing suppliers review compliance implications
 • If compliance is in doubt consider testing / other methods of confirming compliance
 • Testing can be difficult and costly, target its use on high risk components / suppliers
 • Request a test report from the supplier
 • Consider sharing compliance information with business partners
 • Maintain "technical files" for at least 4 years as evidence of "due diligence"
Customers may also request proof of compliance. This might range from a "Declaration of Compliance" for specific products to a "material control plan" describing the processes used to determine and maintain compliance.


Späť na začiatok

 Čo je Smernica RoHS?

RoHS kandiduje na obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a vzťahuje sa na zariadenia uvedeného na trh od 1.júla 2006.Smernice (2002\/95\/ES) obmedzuje používanie 6 látok (olovo, ortuť, kadmium, šesťm

Späť na začiatok

Kde sú obmedzené látky nájdené?


Obmedzené materiály možno nájsť v mnohých rôznych aplikáciach,vrátane nasledujúcich:

Látka
Vedenie(Pb)
Potenciálne využitie
Zliatiny
Ukončené nátery
Farba (pigment
Späť na začiatok

 Čo je definícia elektrických a elektronických zariadení používaných RoHS?

RoHS ovplyvňuje špecifikovaným typom EEE (elektrické a elektronické zariadenie) a je vymedzený v smernici o OEEZ ako: "Zariadenie, ktoré je závislé na potrebu elektrického prúdu alebo elektromagnetického poľa, aby správne fungovalo a zariadenia na výrobu,

Späť na začiatok

 Budú všetky RoHS kompatibilné produkty označené s novým číslom dielu?

Rady rôznych prístupov boli prijaté RoHS a číslovanie dielov:
 • Niektorí výrobcovia identifikujú RoHS kompatibilné produkty s novým číslom dielu
 • niektoré pridajú príponu s exist


Späť na začiatok

 Ako otestovať komponenty vyhlásenie o zhode?

Existujú rôzne spôsoby testovania pre vyhlásenie o zhode, od pomerne jednoduchých metód až po vysoko zložité chemické analýzy. Keď je technika vybraná je dôležité zabezpečiť, že sa testuje homogénny materiál a nie celá zložka alebo zhromaždenie.
Späť na začiatok

 Môžem stále vyrobiť nekompatibiné produkty?

Ak výrobok v rámci rozsahu pôsobnosti smernice o RoHS je stále legálny na výrobu ne-kompatibilnej verzie, avšak nemôže byť predaný v EÚ po 1. júli 2006. V praxi je pravdepodobné, že bude veľmi malý dopyt nekompatibilných výrobkov.

Späť na začiatok

 Existuje rozdiel medzi "bezolovnaté","zelené" a "RoHS compliant"?

Tieto pojmy sa často zamieňajú, ale nemusí to znamenať to isté. Z pohľadu výrobcu existujú dva kľúčové aspekty plnenia komponentov:br>
 • Obmedzené látky: obsahuje obmedzené látky v konc

Späť na začiatok

 Vzťahuje sa RoHS len na novo navrhnuté výrobky?

Nie, RoHS sa týka výroby a dovozu 8 špecifikovaných kategórií EEE (elektrické a elektronické zariadenia) od 1. júla 2006. To ovplyvňuje vzory, ktoré existovali v tento čas, rovnako ako nové vybavenie.

Späť na začiatok

 Aká je definícia "Homogénneho materiálu"?

Homogénny materiál bol definovaný ako materiál, ktorý môže byť mechanicky oddelený od iného materiálu (napr. prostredníctvom zoškrabovania alebo odierania), bez chemickej separácie. Cínovanie na komponente je preto homogénny materiál lebo je možné ho odde

Späť na začiatok

 Budem si môcť kúpiť a používať nekompatibilné produkty?

Nekompatibilný komponent sa môže používať na opravu historického elektrozariadenia (t.j. uvedené na trh pred 1. júlom 2006). Môžu byť tiež použité na výrobu a opravy výrobkov mimo rozsahu pôsobnosti smernice o RoHS.

Dostupnosť nekompatiblilbých s

Späť na začiatok

 Ktoré krajiny sú ovplyvnené RoHS?Na ktoré z nich sa vzťahuje legálne?


RoHS je smernica EÚ a preto sa legálne vzťahuje len na členské štáty EÚ. Avšak RoHS má širší dopad na 2 hlavné dôvody: br>
 • Podobná legislatíva neexistuje alebo je považovaná v mnoh

Späť na začiatok

 Špecifikuje smernica RoHS ako vyhovujúce výrobky musia byť označené?

Na rozdiel od smernice o WEEE, RoHS neurčuje "značku zhody". Viacero výrobcov teraz uviedlo súlad na obale výrobku pomocou symbolov alebo prípona na ich číslo dielu (napr PBF, LF alebo G).

Späť na začiatok

 Kto je ovplyvnený RoHS?

Účinky RoHS sú rozšírené. Legálne ovplyvňuje každého, kto:
 • Výrobcov EEE v Európe
 • EEE dovoz do Európy>
 • Uplatňuje svoju značku na EEE v Európe
EEE = elektr
Späť na začiatok

 Čo je definícia vyhlásenia o zhode?

RoHS kompatibilnýt výrobok je definovaný ako neobsahujúci žiadne obmedzené materiály a koncentrácie prekračujú maximálne povolené hladiny. t. j. 0,1% hmotnosti olova (Pb), ortuť (Hg), šesťmocného chrómu (Cr [VI]) a 2 brómované flame-retardants (PBB & PBD

Späť na začiatok

 Aký je dôvod pre implementáciu smernice RoHS? Čo je cieľom smernice o RoHS?

RoHS by mal byť požadovaný v spojení so smernicou oWEEE. Ich ciele sú spoločne zlepšiť environmentálne správanie vo všetkých štádiách životného cyklu výrobku. Niektoré materiály používané v elektronike prezentovaných environmentálnych a zdravotných nebezp

Späť na začiatok

 Ako sa zavedie RoHS & WEEE?

Tam je hlavný rozdiel medzi WEEEa o RoHS. WEEE určuje minimálne štandardy, ktoré každý členský štát musí zaviesť ale nesmie prekročiť. RoHS je jednotný trh smernice, čo znamená to musia vykonávať rovnako v každom členskom štáte.

Späť na začiatok

 Aké typy zariadení (EEE) sú ovplyvnené RoHS?

Smernica RoHS trvá jeho pôsobnosti z prílohy Annex 2 smernice o WEEE, ale vylučuje 2 kategórie (monitorovanie & kontroly a zdravotníckych pomôcok). Rozsah dotknutých výrobkov je uvedený nižšie, ďalej sa očakáva, že usmernenia vydané národnými orgánmi zodp

Späť na začiatok

 What alternatives are available to the restricted substances?

Existujú rôzne alternatívy obmedzených látok, avšak žiadna nemá presne tie isté vlastnosti. Niektoré z najbežnejších alternatív sú uvedené nižšie :

Komponent Zakázaná látka


Späť na začiatok

 Aký má RoHS vplyv na údržbu a opravy?

Môžete použiť non-kompatibilné komponenty na údržbu alebo opravu elektrických a elektronických zariadení (pozri čo je definícia EEE?) ktorý je umiestnený na trh pred 1.júlom 2006.

Veľa komponentov nebude donekonečna nevyhovujúcich. Je možné,aby p

Späť na začiatok

 Aké sú maximálne povolené koncentrácie obmedzených látok?

Maximálne koncentrácie sú hmotnosti povolené na homogénny materiál 0,1% olova (Pb), ortuť (Hg), šesťmocného chrómu (Cr [VI]) a 2 brómované flame-retardants (PBB & PBDE) a 0,01% pre kadmium (Cd).

Späť na začiatok

 Počul som, že rezanie a zváranie materiálov s obsahom chrómu môže vytvoriť šesťmocný chróm. Je to problém?

Zdá sa, že zváranie nehrdzavejúcej ocele alebo chrómovanej oceľ produkuje toxické výpary, ktoré obsahujú chróm (CrVI). Je možné, že chróm bude oxidovať pri zahrievaní a na zváranie teploty môže vyrobiť malé množstvom CrVI. To musí tvoriť minútové prachové

Späť na začiatok